NOUTĂȚI

Str. Petru Maior, nr. 11,
Reghin, 545300

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEUŞIANU”

 

Prezentare generală

 

 

Calitate prin responsabilitate!

 

 

 

Viziunea şcolii

 

Școala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” este o instituţie de învăţământ ce funcţionează după standarde generale de înaltă calitate, având drept scop principal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individului. Unitatea noastră îşi propune să ofere servicii educaţionale de o calitate certă prin responsabilizarea persoanelor angajate în actul educativ. Demersul său poate fi sintetizat prin formula CALITATE PRIN RESPONSABILITATE!, care de altfel constituie deviza noastră.

 

Oferta educaţională

 

În gimnaziul nostru, procesul de învăţământ se desfăşoară în limbile română şi maghiară. La secţia română, există 30 de clase, iar la secţia maghiară 9 (câte una pe fiecare nivel). Oferta noastră educaţională este însă mult mai diversă, întrucât, la ciclul primar, cuprinde şi cele 3 clase care au adoptat pedagogia Freinet ca alternativă la stilul clasic de predare. Copiii pregătiţi prin această metodă dovedesc reale competenţe de comunicare, dar şi un spirit creativ prin excelenţă.

 

Baza materială

 

Şcoala noastră oferă un spaţiu generos în vederea desfăşurării procesului instructiv-educativ în cele mai bune condiţii. Astfel:

 

Clădirea centrală, aflată în Piaţa Petru Maior, are în componenţa sa 9 corpuri, în care există 39 de săli de clasă, 2 laboratoare, 7 cabinete, 23 de spaţii administrative, 2 săli de sport, 6 grupuri sanitare.

Clădirea mică de pe Strada Vânătorilor cuprinde, la rândul său, 2 săli de clasă, 1 minibibliotecă, 3 spaţii administrative, 1 sală de sport mică, 1 sală profesorală, 1 miniteren de sport.

În cadrul şcolii, elevii beneficiază de dotări superioare. Majoritatea sălilor, inclusiv cele pentru clasa pregătitoare, au câte un calculator conectat la reţeaua de internet. De asemenea, cabinetul de informatică este dotat cu calculatoare performante.

Biblioteca şcolii are un aspect modern şi un fond de carte de peste 17 000 de volume.

Grupurile sanitare din corpul central beneficiază de apă caldă furnizată de centrala termică proprie.

 

Activitatea didactică

 

Realizarea unui învăţământ de calitate este dată, în primul rând, de eficienţa şi pregătirea personalului implicat în mod direct în actul educativ.

În anul şcolar 2020-2021, la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” funcţionează 64 de cadre didactice, majoritatea fiind titulare şi având gradul didactic I şi II. Acestea dau dovadă de o bună cunoaştere a conţinutului ştiinţific al materiei predate, prezentând o atitudine responsabilă în activitatea educativă. Pregătindu-şi cu conştinciozitate lecţiile, profesorii de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” folosesc cele mai moderne metode de predare, astfel încât să asigure sucesul la învăţătură al elevilor pe o scară cât mai largă. Documentele de proiectare, realizate în conformitate cu prevederile curriculumului naţional, se integrează în structuri bine fundamentate, obiectivele fiind corelate cu conţinuturile şi mijloace de evaluare pertinente.

În plus, elevii şi părinţii sunt consultaţi cu privire la numărul de ore alocat de planul de învăţământ pe fiecare an de studiu şi cu privire la oferta curriculumului la decizia şcolii. Acesta răspunde nevoilor şi intereselor elevilor, existând o largă varietate de opţionale de informatică, limbi străine, educaţie civică, educaţie pentru sănătate, precum şi grupuri sportive, un ansamblu coral şi clase Freinet.

Preocupaţi permanent de propria pregătire, profesorii noştri se înscriu la numeroase cursuri şi programe de perfecţionare organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi de Casa Corpului Didactic.

Datorită implicării cadrelor didactice, elevii noştri obţin totdeauna rezultate lăudabile la evaluarea naţională, dar şi la numeroasele olimpiade şi concursuri şcolare desfăşurate pe plan judeţean şi naţional.

 

 

 

 

Performanţe

 

Continua implicare a profesorilor, grija lor faţă de elevi se reflectă în rezultatele bune şi foarte bune obţinute de aceştia la numeroase concursuri şcolare, la olimpiade şi competiţii sportive. Se cuvine să subliniem faptul că, an de an, elevii Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceşianu” ocupă locuri fruntaşe la fazele judeţene, dar şi naţionale ale olimpiadelor la diferite discipline: biologie, limba maghiară, cultură civică, religie ş.a. Totodată, copiii noştri obţin în mod constant distincţii şi la alte concursuri cu caracter educativ şi creativ.

 

Deschideri

 

Activitatea educativă este în mod fericit completată de o serie de acţiuni organizate de cadre didactice cu o înaltă implicare. Astfel, şcoala noastră are încheiate o serie de parteneriate cu şcoli şi instituţii culturale. Unele dintre acestea au caracter international (cu Liceul Teoretic Feteşti, Republica Moldova; Gimnaziul Korosi Csoma Sandor din Erd, Ungaria; Colegiul „Philips van Horne” din Weert, Olanda). Altele sunt pe plan naţional: cu Şcoala „Elena Cuza” din Iaşi; Grupul Şcolar „Ştefan Pascu” din Apahida; Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Rebra; Centrul Cultural „Sf. Pahomie de la Gledin”.

Aliniindu-se la curentul integrării culturale şi spirituale în Uniunea Europeană, Şcoala Gimnazială „Alexandru ceuşianu” a realizat numeroase proiecte bilaterale şi multilaterale cu şcoli din Europa prin Programul Sectorial Comenius, precum şi proiecte eTwinning cu şcoli din Europa.

Colaborarea interinstituţională pe plan local s-a materializat print-o gamă largă de acţiuni cu caracter social şi cultural, ai căror beneficiari direcţi sunt copiii de la Casa Maria, vârstnicii de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Casa Speranţei”, bisericile, bibliotecile şi celelalte centre culturale din Reghin.

Un rol important în structurarea personalităţii elevilor şi în lărgirea ariei lor de cunoaştere îl joacă şi activităţile extracurriculare. La Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” acestea constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice – atât la ciclul primar, cât şi la ciclul gimnazial. Astfel, în cadrul săptămânii „Şcoala altfel...”, se derulează activităţi complexe, ce urmăresc completarea şi aprofundarea cunoştinţelor, precum şi formarea unor deprinderi suplimentare la elevi, prin furnizarea de informaţii noi într-un cadru deosebit, caracterizat prin printr-o atmosferă destinsă. De altfel, aceste acţiuni sunt o constantă, pe întreg parcursul anului şcolar realizându-se excursii atractive, zile omagiale, programe culturale, cercuri ştiinţifice şi artistice, iar în timpul vacanţelor, tabere şi stagii de educaţie non-formală.

În concluzie, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” îşi propune să ofere servicii educaţionale de o calitate certă prin responsabilizarea tuturor persoanelor angajate în procesul instructiv: profesori, elevi, părinţi, comunitate.